Japanese

Japanese

Japanese MCB
da
huwng
da
khɛmX
da
na
da
da
dwajH
da
je
jeX
da
da
thwaH
da
dwaX
da
da
kwak
kwɛk
tsywinX
da
nwaH
nywen
da
dwaX
thwaX
xjwie
da
thwaX
da
naX
da
dwaH
thwaX
da
dwaX
da
dwaH
dwaX
da
dwaX
da
nyu
da
tengX
tængX
da
nræ
da
daX
tha
da
thaH
da
da
nrjo
nræ
da
na
da
swoj
da
nwa
nwoj
nywij
da
da
nanH
nanX
than
da
nrjeX
da
twaX
da
twaX
da
dejH
da
daX
da
da
da
da
thwaX
da
da
daX
da
da
daX
tjæ
da
da
drjweH
da
nræ
nu
nuH
da
da
da
da
daX
da
je
tha
zyæ
da
nywenX
nywinX
da
da
da
nræ
da
da
da
je
jeX
da
da
da
da
na
naH
da
da
da
drjeX
syeX
da
da
da
da
thwaX
zjwe
da
da
da
da
da
da
da
dan
ten
da
djwe
dwaX
twaX
da
da
da
dzyenX
da
da
da
Japanese LMC EMC
da
xɦǝwŋ
ɣowŋ
da
k‘iam´
*k‘ɛrmˀ
da
naă
naă
da
da
tɦuaj`
dwajʰ
da
ji
ji´
jiă
jiăˀ
da
da
t‘uaă`
t‘waăʰ
da
tɦuaă´
dwaăˀ
da
da
kwaajk
kwaăk
tʂyn´
kwaăk
kwɛrjk
tɕwinˀ
da
nuaă`
ryan
nwaăʰ
ɲwian
da
tɦuaă´
t‘uaă´
xjyj
dwaăˀ
t‘waăˀ
xjwiă
da
t‘uaă´
t‘waăˀ
da
naă´
naăˀ
da
tɦuaă`
t‘uaă´
dwaăʰ
t‘waăˀ
da
tɦuaă´
dwaăˀ
da
tɦuaă`
tɦuaă´
dwaăʰ
dwaăˀ
da
tɦuaă´
dwaăˀ
da
ryă
ɲuă
da
tajŋ´
tiajŋ´
tajŋˀ
tɛjŋˀ
da
nraaă
nrar
da
tɦaă´
t‘aă
daăˀ
t‘aă
da
t‘aă`
t‘aăʰ
da
da
nraaă
nriă
nrar
nrɨă
da
naă
naă
da
suaj
swǝj
da
nuaj
nuaă
ryj
nwaă
nwǝj
ɲwi
da
da
nan`
nan´
t‘an
*nanˀ
nanʰ
t‘an
da
nri´
nriăˀ
da
tuaă´
twaăˀ
da
tuaă´
twaăˀ
da
tɦiaj`
dɛjʰ
da
tɦaă´
daăˀ
da
da
da
da
t‘uaă´
t‘waăˀ
da
tɦaă
tɦaă´
daă
daăˀ
da
da
tiaă
tɦaă´
daăˀ
tiaă
da
da
trɦyj`
drwiăʰ
da
nraaă
nuă
nuă`
nrar
nɔʰ
da
da
tɦaă
daă
da
tɦaă´
daăˀ
da
ji
tʂɦiaă
t‘aă
jiă
t‘aă
ʑiaă
da
ryan´
rǝn´
ɲwianˀ
ɲwinˀ
da
da
da
nraaă
nrar
da
tɦaă
daă
da
ji
ji´
jiă
jiăˀ
da
da
tɦaă
daă
da
naă
naă`
naă
naăʰ
da
tɦaă
daă
da
trɦi´
ʂi´
driăˀ
ɕiăˀ
da
tɦaă
daă
da
da
sɦyj
t‘uaă´
t‘waăˀ
zwiă
da
da
tɦaă
daă
da
tɦaă
daă
da
tian
tɦan
tɦaă
dan
daă
tɛn
da
tuaă´
tɦuaă´
tɦuj
dwaăˀ
dwiă
twaăˀ
da
tɦaă
daă
da
ʂɦian´
dʑianˀ
da
da
tɦaă
daă
Japanese MCK
da
ɣung1
da
k‘ăm2
da
nâ1
da
da
d‘wâi3
da
i̯iḙ1
i̯iḙ2
da
da
t‘uâ3
da
d‘uâ2
da
da
kwâk
kwɛk
tśi̯wĕn2
da
nuâ3
ńźi̯wän1
da
d‘uâ2
t‘uâ2
χiwiḙ1
da
t‘uâ2
da
nâ2
da
d‘uâ3
t‘uâ2
da
d‘uâ2
da
d‘uâ2
d‘uâ3
da
d‘uâ2
da
ńźi̯u1
da
tieng2
tɒng2
da
ńa1
da
d‘â2
t‘â1
da
t‘â3
da
da
ńa1
ńi̯wo1
da
nâ1
da
suậi1
da
nuâ1
nuậi1
ńźwi1
da
da
nân2
nân3
t‘ân1
da
ńiḙ2
da
tuâ2
da
tuâ2
da
d‘iei3
da
d‘â2
da
da
da
da
t‘uâ2
da
d‘â1
d‘â2
da
da
d‘â2
ti̯a1
da
da
dˆ‘wiḙ3
da
nuo1
nuo3
ńa1
da
da
d‘â1
da
d‘â2
da
dź‘i̯a1
i̯iḙ1
t‘â1
da
ńźi̯wän2
ńźi̯wĕn2
da
da
da
ńa1
da
d‘â1
da
i̯iḙ1
i̯iḙ2
da
da
d‘â1
da
nâ1
nâ3
da
d‘â1
da
dˆ‘iḙ2
śiḙ2
da
d‘â1
da
da
t‘uâ2
zwiḙ1
da
da
d‘â1
da
d‘â1
da
d‘â1
d‘ân1
tien1
da
d‘uâ2
d‘wiḙ1
tuâ2
da
d‘â1
da
źi̯än2
da
da
d‘â1