Japanese

Japanese

Japanese MCB
chutsu
xjwangX
chutsu
trhwit
chutsu
dzwit
dzwot
chutsu
drwit
zywit
chutsu
chutsu
khwot
trwit
chutsu
zywit
chutsu
trwit
chutsu
trwit
chutsu
khjut
chutsu
trhwit
Japanese LMC EMC
chutsu
xyaăŋ´
xuaăŋˀ
chutsu
tr‘yt
tr‘wit
chutsu
tsɦut
tsɦyt
dzwit
dzwǝt
chutsu
trɦyt
tʂɦyt
drwit
ʑwit
chutsu
chutsu
k‘ut
tryt
k‘wǝt
trwit
chutsu
tʂɦyt
ʑwit
chutsu
tryt
trwit
chutsu
tryt
trwit
chutsu
k‘yt
k‘ut
chutsu
tr‘yt
tr‘wit
Japanese MCK
chutsu
χi̯wang2
chutsu
tˆ‘i̯wĕt
chutsu
dz‘i̯wĕt
dz‘uǝt
chutsu
dź‘i̯wĕt
dˆ‘i̯wĕt
chutsu
chutsu
k‘uǝt
tˆi̯wĕt
chutsu
dź‘i̯wĕt
chutsu
tˆi̯wĕt
chutsu
tˆi̯wĕt
chutsu
k‘i̯uǝt
chutsu
tˆ‘i̯wĕt