Japanese

Japanese

Japanese MCB
chuchi
trwit
chuchi
khjut
Japanese LMC EMC
chuchi
tryt
trwit
chuchi
k‘yt
k‘ut
Japanese MCK
chuchi
tˆi̯wĕt
chuchi
k‘i̯uǝt