Japanese

Japanese

Japanese MCB
chiki
trhik
chiki
lojH
chiki
trhik
chiki
trik
chiki
nyit
tsyi
chiki
trhik
Japanese LMC EMC
chiki
tr‘iăk
tr‘ik
chiki
laj`
lǝjʰ
chiki
tr‘iăk
tr‘ik
chiki
triăk
trik
chiki
rit
tʂi
tɕɨ
ɲit
chiki
tr‘iăk
tr‘ik
Japanese MCK
chiki
tˆ‘i̯ǝk
chiki
lậi3
chiki
tˆ‘i̯ǝk
chiki
tˆi̯ǝk
chiki
tśi1
ńźi̯ĕt
chiki
tˆ‘i̯ǝk