Japanese

Japanese

Japanese MCB
chichi
trit
chichi
trhit
chichi
tsyit
chichi
trit
tsyit
Japanese LMC EMC
chichi
trit
trit
chichi
tr‘it
tr‘it
chichi
tʂit
tɕit
chichi
trit
tʂit
trit
tɕit
Japanese MCK
chichi
tˆi̯ĕt
chichi
tˆ‘i̯ĕt
chichi
tśi̯ĕt
chichi
tśi̯ĕt
tˆi̯ĕt