Japanese

Japanese

Japanese MCB
batsu
bjwot
batsu
mwat
batsu
mæt
batsu
met
batsu
bjwot
bwat
bwɛt
batsu
mwat
batsu
mwat
batsu
mwat
batsu
mwɛt
batsu
mwat
batsu
bjwot
pwat
batsu
bjwot
batsu
batsu
met
batsu
batsu
mwat
batsu
mjwot
batsu
bwat
batsu
bjwot
batsu
mwat
batsu
mjwot
batsu
mwat
batsu
mjwot
batsu
bwat
Japanese LMC EMC
batsu
fɦjyat
buat
batsu
muat
mwat
batsu
maat
mart
batsu
mjiat
mɛt
batsu
fɦjyat
pɦaat
pɦuat
buat
bwat
bwɛrt
batsu
muat
mwat
batsu
muat
mwat
batsu
muat
mwat
batsu
maat
mwɛrt
batsu
muat
mwat
batsu
fɦjyat
puat
buat
pwat
batsu
fɦjyat
buat
batsu
batsu
mjiat
mɛt
batsu
batsu
muat
mwat
batsu
ʋjyat
muat
batsu
pɦuat
bwat
batsu
fɦjyat
buat
batsu
muat
mwat
batsu
ʋjyat
muat
batsu
muat
mwat
batsu
ʋjyat
muat
batsu
pɦuat
bwat
Japanese MCK
batsu
b‘i̯wɒt
batsu
muât
batsu
măt
batsu
miet
batsu
b‘i̯wɒt
b‘uât
b‘wăt
batsu
muât
batsu
muât
batsu
muât
batsu
mwăt
batsu
muât
batsu
b‘i̯wɒt
puât
batsu
b‘i̯wɒt
batsu
batsu
miet
batsu
batsu
muât
batsu
mi̯wɒt
batsu
b‘uât
batsu
b‘i̯wɒt
batsu
muât
batsu
mi̯wɒt
batsu
muât
batsu
mi̯wɒt
batsu
b‘uât