Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟二十三獨用135 2567 gjunH 郡渠運
弟二十三獨用135 2567 gunʰ 郡渠運
弟二十三獨用135 2567 g‘i̯uǝn3 郡渠運