Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟四獨用116 80 dræwng 𣃘宅江 𣃘 𩪘
2125 dræwngH 𢤤直絳 𢤤
弟四獨用116 80 drarwŋ 𣃘宅江 𣃘 𩪘
2125 drarwŋʰ 𢤤直絳 𢤤
弟四獨用116 80 dˆ‘ång1 𣃘宅江 𣃘 𩪘
2125 dˆ‘ång3 𢤤直絳 𢤤