Guangyun

Guangyun

廣韻

39

弟十一

831 dang 唐徒郎 𥏬 𪕹 𤚫 𤛋 𩹶 𨶈 𨍴
832 lang 郎魯當 𪁜 𩷕 𦵧 𥍫
833 tang 當都郎 𨎴 𦡁
834 tshang 倉七岡 𩀞 𠥐
835 kang 岡古郎 𤭛
836 sang 桑息郎 𠸶 𦅇 𩦌
837 khang 康苦岡 𨻷 𥉽 𤮊 躿
838 xwang 荒呼光 𥠸 𩣐 𥿼 𧧢 𣆖 𣺬
839 hwang 黃胡光 𨝴 𨜔 𤯷
840 kwang 光古黃 𨎩 𩧉
841 thang 湯吐郎 𦳝
842 phang 滂普郎 𣂆
843 wang 汪烏光 𪁘 𧲱
844 xang 炕呼郎
845 hang 航胡郎 𨁈 𦐄
846 mang 茫莫郎 𥐞 𡩩 𨛌
847 tsang 臧則郎
848 nang 囊奴當
849 bang 傍歩光 𨜷
850 ngang 卬五剛 㭿
851 dzang 藏昨浪
852 khwang 䯑苦光
853 pang 幫博旁 𨢐
831 daăŋ 唐徒郎 𥏬 𪕹 𤚫 𤛋 𩹶 𨶈 𨍴
832 laăŋ 郎魯當 𪁜 𩷕 𦵧 𥍫
833 taăŋ 當都郎 𨎴 𦡁
834 ts‘aăŋ 倉七岡 𩀞 𠥐
835 kaăŋ 岡古郎 𤭛
836 saăŋ 桑息郎 𠸶 𦅇 𩦌
837 k‘aăŋ 康苦岡 𨻷 𥉽 𤮊 躿
838 xwaăŋ 荒呼光 𥠸 𩣐 𥿼 𧧢 𣆖 𣺬
839 ɣwaăŋ 黃胡光 𨝴 𨜔 𤯷
840 kwaăŋ 光古黃 𨎩 𩧉
841 t‘aăŋ 湯吐郎 𦳝
842 p‘aăŋ 滂普郎 𣂆
843 ʔwaăŋ 汪烏光 𪁘 𧲱
844 xaăŋ 炕呼郎
845 ɣaăŋ 航胡郎 𨁈 𦐄
846 maăŋ 茫莫郎 𥐞 𡩩 𨛌
847 tsaăŋ 臧則郎
848 naăŋ 囊奴當
849 baăŋ 傍歩光 𨜷
850 ŋaăŋ 卬五剛 㭿
851 dzaăŋ 藏昨浪
852 k‘waăŋ 䯑苦光
853 paăŋ 幫博旁 𨢐
831 d‘âng1 唐徒郎 𥏬 𪕹 𤚫 𤛋 𩹶 𨶈 𨍴
832 lâng1 郎魯當 𪁜 𩷕 𦵧 𥍫
833 tâng1 當都郎 𨎴 𦡁
834 ts‘âng1 倉七岡 𩀞 𠥐
835 kâng1 岡古郎 𤭛
836 sâng1 桑息郎 𠸶 𦅇 𩦌
837 k‘âng1 康苦岡 𨻷 𥉽 𤮊 躿
838 χwâng1 荒呼光 𥠸 𩣐 𥿼 𧧢 𣆖 𣺬
839 ɣwâng1 黃胡光 𨝴 𨜔 𤯷
840 kwâng1 光古黃 𨎩 𩧉
841 t‘âng1 湯吐郎 𦳝
842 p‘âng1 滂普郎 𣂆
843 ˑwâng1 汪烏光 𪁘 𧲱
844 χâng1 炕呼郎
845 ɣâng1 航胡郎 𨁈 𦐄
846 mâng1 茫莫郎 𥐞 𡩩 𨛌
847 tsâng1 臧則郎
848 nâng1 囊奴當
849 b‘âng1 傍歩光 𨜷
850 ngâng1 卬五剛 㭿
851 dz‘âng1 藏昨浪
852 k‘wâng1 䯑苦光
853 pâng1 幫博旁 𨢐