Guangyun

Guangyun

廣韻

28

弟二十八

551 srɛn 山所閒
552 kwɛn 鰥古頑
553 kɛn 閒古閑
554 hɛn 閑戶閒 𩦂
555 khɛn 慳苦閑 𧢞 𩋆
556 dzrɛn 虥士山 𨬖 𡎻
557 xɛn 羴許閒
558 ngɛn 詽五閑 𤡥
559 ɛn 黰烏閑 𦎣
560 pɛn 斒方閑
561 lɛn 斕力閑 𢿻 𢛓
562 nrɛn 嘫女閑
563 tsrhɛn 㺗充山
564 wɛn 𡣬委鰥 𡣬
565 drwɛn 窀墜頑
566 lwɛn 𡰠力頑 𡰠
567 gwɛn 𡰝跪頑 𡰝
568 trɛn 譠陟山
569 drɛn 𤣆直閑 𤣆
570 hwɛn 湲獲頑
571 dzɛn 虥昨閑 𡎻
551 ʂɛrn 山所閒
552 kwɛrn 鰥古頑
553 kɛrn 閒古閑
554 ɣɛrn 閑戶閒 𩦂
555 k‘ɛrn 慳苦閑 𧢞 𩋆
556 dʐɛrn 虥士山 𨬖 𡎻
557 xɛrn 羴許閒
558 ŋɛrn 詽五閑 𤡥
559 ʔɛrn 黰烏閑 𦎣
560 pɛrn 斒方閑
561 lɛrn 斕力閑 𢿻 𢛓
562 nrɛrn 嘫女閑
563 tʂ‘ɛrn 㺗充山
564 ʔwɛrn 𡣬委鰥 𡣬
565 drwɛrn 窀墜頑
566 lwɛrn 𡰠力頑 𡰠
567 gwɛrn 𡰝跪頑 𡰝
568 trɛrn 譠陟山
569 drɛrn 𤣆直閑 𤣆
570 ɣwɛrn 湲獲頑
571 *dzɛrn 虥昨閑 𡎻
551 ṣăn1 山所閒
552 kwăn1 鰥古頑
553 kăn1 閒古閑
554 ɣăn1 閑戶閒 𩦂
555 k‘ăn1 慳苦閑 𧢞 𩋆
556 dẓ‘ăn1 虥士山 𨬖 𡎻
557 χăn1 羴許閒
558 ngăn1 詽五閑 𤡥
559 ˑăn1 黰烏閑 𦎣
560 păn1 斒方閑
561 lăn1 斕力閑 𢿻 𢛓
562 ńăn1 嘫女閑
563 tṣ‘ăn1 㺗充山
564 ˑwăn1 𡣬委鰥 𡣬
565 dˆ‘wăn1 窀墜頑
566 lwăn1 𡰠力頑 𡰠
567 g‘wăn1 𡰝跪頑 𡰝
568 tˆăn1 譠陟山
569 dˆ‘ăn1 𤣆直閑 𤣆
570 ɣwăn1 湲獲頑
571 dz‘ăn1 虥昨閑 𡎻