Guangyun

Guangyun

廣韻

109

弟五十二

2043 hɛmX 豏下斬 𡞣 𥻇
2044 khɛmX 湛徒減
2045 khɛmX 㦿苦減 㦿 𢜩 𣓅
2046 kɛmX 鹼古斬 𥳒
2047 dzrɛmX 瀺士減
2048 lɛmX 臉力減
2049 tsrɛmX 斬側減
2050 tsrhɛmX 䑎初減
2051 srɛmX 闞火斬
2052 ɛmX 摻所斬 𧀵
2053 xɛmX 黯乙減
2054 zrɛmX 喊呼豏
2055 nrɛmX 𦊔女減 𦊔 𦌫
2056 trhɛmX 𠐩丑減 𠐩
2043 ɣɛrmˀ 豏下斬 𡞣 𥻇
2044 *k‘ɛrmˀ 湛徒減
2045 k‘ɛrmˀ 㦿苦減 㦿 𢜩 𣓅
2046 kɛrmˀ 鹼古斬 𥳒
2047 dʐɛrmˀ 瀺士減
2048 lɛrmˀ 臉力減
2049 tʂɛrmˀ 斬側減
2050 tʂ‘ɛrmˀ 䑎初減
2051 ʂɛrmˀ 闞火斬
2052 ʔɛrmˀ 摻所斬 𧀵
2053 xɛrmˀ 黯乙減
2054 ʐɛrmˀ 喊呼豏
2055 nrɛrmˀ 𦊔女減 𦊔 𦌫
2056 tr‘ɛrmˀ 𠐩丑減 𠐩
2043 ɣăm2 豏下斬 𡞣 𥻇
2044 k‘ăm2 湛徒減
2045 k‘ăm2 㦿苦減 㦿 𢜩 𣓅
2046 kăm2 鹼古斬 𥳒
2047 dẓ‘ăm2 瀺士減
2048 lăm2 臉力減
2049 tṣăm2 斬側減
2050 tṣ‘ăm2 䑎初減
2051 ṣăm2 闞火斬
2052 ˑăm2 摻所斬 𧀵
2053 χăm2 黯乙減
2054 dẓ‘ăm2 喊呼豏
2055 ńăm2 𦊔女減 𦊔 𦌫
2056 tˆ‘ăm2 𠐩丑減 𠐩