GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
517a khjɨjH [kj]ɨts
517c khjɨjH [kj]ɨts
517c xjɨjH [kj]ɨts
517d xjɨjH [kj]ɨts
517d khojH [g]ɨts
517e xjɨjH [kj]ɨts
517f khjɨt [j]ɨt
517g kjɨt [j]ɨt
517h kjɨt [j]ɨt
517i kjɨt [j]ɨt
517i kwot [w]ɨt
517i hwot [gw]ɨt
517j kjɨt [gj]ɨt
517k xjɨt [j]ɨt
517m xjɨt [khj]ɨt
517m ngjɨt [khj]ɨt
517n ngit [(r)j]ɨt
517n ngjɨt [j]ɨt
517o hot [kh]ɨt
517o het []ɨt
EMC OCP
517a k‘ɨjʰ [x]ə̀tʃ
517c k‘ɨjʰ [x]ə̀tʃ
517c xɨjʰ [x]ə̀tʃ
517d xɨjʰ [x]ə̀tʃ
517d k‘ǝjʰ [x]ə́tʃ
517e xɨjʰ [x]ə̀tʃ
517f k‘ɨt [x]ə̀t
517g kɨt [x]ə̀t
517h kɨt [x]ə̀t
517i kɨt [x]ə̀t
517i kwǝt [xw]ə́t
517i ɣwǝt [ăkw]ə́t
517j kɨt [x]ə̀t
517k xɨt [x]ə̀t
517m xɨt [x]ə̀t
517m ŋɨt [ăx]ə̀t
517n ŋit [ăx(r)j]ə̀t
517n ŋɨt [ăx]ə̀t
517o ɣǝt [ăk]ə́t
517o ɣɛt [ăkj]ə́t
MCK OCK
517a k‘ḙi3 k‘i̯ǝr3
517c k‘ḙi3 k‘i̯ǝr3
517c χḙi3 χi̯ǝr3
517d χḙi3 χi̯ǝr3
517d k‘ậi3 k‘ǝr3
517e χḙi3 χi̯ǝr3
517f k‘i̯ǝt k‘i̯ǝt1
517g ki̯ǝt ki̯ǝt1
517h ki̯ǝt ki̯ǝt1
517i ki̯ǝt ki̯ǝt1
517i kuǝt kwǝt1
517i ɣuǝt g‘wǝt1
517j ki̯ǝt ki̯ǝt1
517k χi̯ǝt χi̯ǝt1
517m χi̯ǝt χi̯ǝt1
517m ngi̯ǝt ngi̯ǝt1
517n ngi̯ĕt ngi̯ǝt1
517n ngi̯ǝt ngi̯ǝt1
517o ɣǝt g‘-1
517o ɣiet g‘iǝt1