GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
708a hwang [gw]ang
708d hwang [gw]ang
708e hwang [gw]ang
708f hwang [gw]ang
708g hwang [gw]ang
708h hwang [gw]ang
708i hwang [gw]ang
708j hwang [w]ang
708k hwang [gw]ang
708l hwang [gw]ang
708m hwang [gw]ang
708m hwæng [gwr]aŋ
708m hwængH [gwr]aŋs
708n hwæng [gwr]aŋ
708n xwæng [gwr]aŋ
EMC OCP
708a ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708d ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708e ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708f ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708g ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708h ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708i ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708j ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708k ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708l ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708m ɣwaăŋ [ăkw]áŋ
708m ɣwarjŋ [ăkwr]áŋ
708m ɣwarjŋʰ [ăkwr]áŋʃ
708n ɣwarjŋ [ăkwr]áŋ
708n xwarjŋ [mxr]áŋ
MCK OCK
708a ɣwâng1 g‘wâng1
708d ɣwâng1 g‘wâng1
708e ɣwâng1 g‘wâng1
708f ɣwâng1 g‘wâng1
708g ɣwâng1 g‘wâng1
708h ɣwâng1 g‘wâng1
708i ɣwâng1 g‘wâng1
708j ɣwâng1 g‘wâng1
708k ɣwâng1 g‘wâng1
708l ɣwâng1 g‘wâng1
708m ɣwâng1 g‘wâng1
708m ɣwɒng1 g‘wăng1
708m ɣwɒng3 g‘wăng3
708n ɣwɒng1 g‘wăng1
708n χwɒng1 χwăng1