GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
765a xjweng [hngwrj]ang
765f xjwangH [hngwj]angs
765g xjwangH [hngwj]angs
765h xjwangH [hngwj]angs
EMC OCP
765a xwiajŋ [mxr]àŋ
765f xuaăŋʰ [mx]àŋʃ
765g xuaăŋʰ [mx]àŋʃ
765h xuaăŋʰ [mx]àŋʃ
MCK OCK
765a χi̯wɒng1 χi̯wăng1
765f χi̯wang3 χi̯wang3
765g χi̯wang3 χi̯wang3
765h χi̯wang3 χi̯wang3