GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
792a tshyek [thrj]ak
792b tshyek [thrj]ak
792c tshyæH [thj]jAks
𣔳 792e thak [th]ak
792i suH []as
792j suH []as
EMC OCP
792a tɕ‘iajk []àk
792b tɕ‘iajk []àk
792c tɕ‘iaăʰ []àk
𣔳 792e t‘aăk []ak
792i sɔʰ []ak
792j sɔʰ []ak
MCK OCK
792a tś‘i̯ɒk tˆ‘i̯ăk1
792b tś‘i̯ɒk tˆ‘i̯ăk1
792c tś‘i̯a3 tˆ‘i̯ag3
𣔳 792e t‘âk t‘âk1
792i suo3 so3
792j suo3 so3