GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
548a khjɨjX [khj]ɨjʔ
548b khojX [kh]ɨjʔ
548c khojX [kh]ɨjʔ
548d khojX [kh]ɨjʔ
548e khojX [kh]ɨjʔ
548e khojH [kh]ɨjs
548f khojX [kh]ɨjʔ
548f khojH [kh]ɨjs
548i ngjeX []ɨjʔ
548i ngjɨjX [j]ɨjʔ
548j kijH [k(r)j]ijs
EMC OCP
548a k‘ɨjˀ [x]ə̀lă
548b k‘ǝjˀ [x]ə́lă
548c k‘ǝjˀ [x]ə́lă
548d k‘ǝjˀ [x]ə́lă
548e k‘ǝjˀ [x]ə́lă
548e k‘ǝjʰ [x]ə́lʃ
548f k‘ǝjˀ [x]ə́lă
548f k‘ǝjʰ [x]ə́lʃ
548i ŋiăˀ [ăx]àlă
548i ŋɨjˀ [ăx]ə̀lă
548j kiʰ [x]ə̀jʃ
MCK OCK
548a k‘ḙi2 k‘i̯ǝr2
548b k‘ậi2 k‘ǝr2
548c k‘ậi2 k‘ǝr2
548d k‘ậi2 k‘ǝr2
548e k‘ậi2 k‘ǝr2
548e k‘ậi3 k‘ǝr3
548f k‘ậi2 k‘ǝr2
548f k‘ậi3 k‘ǝr3
548i ngiḙ2 ngi̯ĕg2
548i ngḙi2 ngi̯ǝr2
548j ki3 ki̯ĕd3