GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
1250a kenX [k]-ʔ
1250b kenX [k]-ʔ
1250c tshenH []-s
1250c tshjengH []-s
1250d tshenH []-s
1250e henX [g]-ʔ
1250e nenH []-s
1250f kwen [k]-
1250g hwenX [g]-ʔ
1250g hwenH [g]-s
EMC OCP
1250a kɛnˀ [*]-ă
1250b kɛnˀ [*]-ă
1250c ts‘ɛnʰ [*]-ʃ
1250c ts‘iajŋʰ [*]-ʃ
1250d ts‘ɛnʰ [*]-ʃ
1250e ɣɛnˀ [*]-ă
1250e nɛnʰ []-ă
1250f kwɛn [*]-
1250g ɣwɛnˀ [*]-ă
1250g *ɣwɛnʰ [*]-ʃ
MCK OCK
1250a kien2 k-2!!
1250b kien2 k-2!!
1250c ts‘ien3 ts‘-3!!
1250c ts‘i̯ɒng3 ts‘-3!!
1250d ts‘ien3 ts‘-3!!
1250e ɣien2 g‘-2!!
1250e nien3 n-3!!
1250f kiwen1 k-1!!
1250g ɣiwen2 g‘-2!!
1250g ɣiwen3 g‘-3!!