GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
721a drjang [drj]ang
721a trjangX [trj]angʔ
721a drjangH [drj]angs
721f drjang [drj]ang
721g trjangH [trj]angs
721h trjang [trj]ang
721h trjangH [trj]angs
721i trjang [trj]ang
721j trjang [trj]ang
倀 721k trhjang [thrj]ang
721k trængH [tr]angs
721l trhjangH [thrj]angs
721m trhjangH [thrj]angs
721n dræng [dr]ang
EMC OCP
721a drɨaăŋ [ătr]àŋ
721a trɨaăŋˀ [tr]àŋă
721a drɨaăŋʰ [ătr]àŋʃ
721f drɨaăŋ [ătr]àŋ
721g trɨaăŋʰ [tr]àŋʃ
721h trɨaăŋ [tr]àŋ
721h trɨaăŋʰ [tr]àŋʃ
721i trɨaăŋ [tr]àŋ
721j trɨaăŋ [tr]àŋ
倀 721k tr‘ɨaăŋ [t‑tr]àŋ
721k trarjŋʰ [tr]áŋʃ
721l tr‘ɨaăŋʰ [t‑tr]àŋʃ
721m tr‘ɨaăŋʰ [t‑tr]àŋʃ
721n drarjŋ [ătr]áŋ
MCK OCK
721a dˆ‘i̯ang1 d‘i̯ang1
721a tˆi̯ang2 ti̯ang2
721a dˆ‘i̯ang3 d‘i̯ang3
721f dˆ‘i̯ang1 d‘i̯ang1
721g tˆi̯ang3 ti̯ang3
721h tˆi̯ang1 ti̯ang1
721h tˆi̯ang3 ti̯ang3
721i tˆi̯ang1 ti̯ang1
721j tˆi̯ang1 ti̯ang1
倀 721k tˆ‘i̯ang1 t‘i̯ang1
721k tˆɒng3 tăng3
721l tˆ‘i̯ang3 t‘i̯ang3
721m tˆ‘i̯ang3 t‘i̯ang3
721n dˆ‘ɒng1 d‘ăng1