GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
889a xing [hngw(r)j]ɨng
889a xingH [hngw(r)j]ɨngs
EMC OCP
889a xiŋ [mx]ə̀ŋ
889a xiŋʰ [mx]ə̀ŋʃ
MCK OCK
889a χi̯ǝng1 χi̯ǝng1
889a χi̯ǝng3 χi̯ǝng3