GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
1008a juwng [j]ung
1008c sjem [s]ung
1008c sræm [srj]ung
1008e downg []ung
EMC OCP
1008a juwŋ [ăxwj]ə̀ŋw
1008c siam [sw]ǝŋw
1008c ʂarm [swr]ǝŋw
1008e dawŋ [ăxwj]ə́ŋw
MCK OCK
1008a i̯iung1 zi̯ông1
1008c si̯äm1 sông1!!
1008c ṣam1 ṣông1!!
1008e d‘uong1 d‘ông1