GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
248a hwen [gw]en
248a hwenH [gw]ɨns
248b hwen [gw]en
EMC OCP
248a ɣwɛn [ăkwj]án
248a *ɣwɛnʰ [ăkwj]ə́nʃ
248b ɣwɛn [ăkwj]án
MCK OCK
248a ɣiwen1 g‘iwan1
248a ɣiwen3 g‘iwǝn3
248b ɣiwen1 g‘iwan1