GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
1199d tshuwng []ong
1199h tshuwng []ong
1199j tsuwngX []ongʔ
1199k tsuwngX [ts]ongʔ
1199m tsrhæwng [r]ong
EMC OCP
1199d ts‘owŋ []aŋɥ
1199h ts‘owŋ []aŋɥ
1199j tsowŋˀ []aŋɥ
1199k tsowŋˀ []aŋɥ
1199m tʂ‘arwŋ []aŋɥ
MCK OCK
1199d ts‘ung1 ts‘ung1
1199h ts‘ung1 ts‘ung1
1199j tsung2 tsung2
1199k tsung2 tsung2
1199m tṣ‘ång1 tṣ‘ŭng1