GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
795a dzyek [drj]ak
795d dzyek [drj]ak
795e dzyek [drj]ak
795h dzyek [drj]ak
795i tsyek [trj]ak
795j trjek [tr]ak
795k tsyak [tj]ak
795l tsyæH [tj]jAks
795m thak [th]ak
795m tsyek [trj]ak
795n tuH [t]as
795o tuH [t]as
795p kwæng [wr]aŋ
795p thak [th]ak
𣟄 795q thak [th]ak
795r tuH [t]as
EMC OCP
795a dʑiajk [ăkr]àk
795d dʑiajk [ăkr]àk
795e dʑiajk [ăkr]àk
795h dʑiajk [ăkr]àk
795i tɕiajk [kr]àk
795j triajk [tr]ák
795k tɕɨaăk [k]àk
795l tɕiaăʰ [k]à:kʃ
795m t‘aăk [k‑kj]ák
795m tɕiajk [kr]àk
795n tɔʰ [kj]áɣʃ
795o tɔʰ [kj]áɣʃ
795p kwarjŋ [kwr]áŋ
795p t‘aăk [k‑kj]ák
𣟄 795q t‘aăk [k‑kj]ák
795r tɔʰ [kj]áɣʃ
MCK OCK
795a źi̯ɒk dˆ‘i̯ăk1
795d źi̯ɒk dˆ‘i̯ăk1
795e źi̯ɒk dˆ‘i̯ăk1
795h źi̯ɒk dˆ‘i̯ăk1
795i tśi̯ɒk tˆi̯ăk1
795j tˆi̯ɒk tak1
795k tśi̯ak tˆi̯ak1
795l tśi̯a3 tˆi̯ag3
795m t‘âk t‘âk1
795m tśi̯ɒk tˆi̯ăk1
795n tuo3 to3
795o tuo3 to3
795p kwɒng1 kwăng1
795p t‘âk t‘âk1
𣟄 795q t‘âk t‘âk1
795r tuo3 to3