GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
256a wjwon [wj]an
256b wjwon [wj]an
256c wjwon [wj]an
256d wjwon [wj]an
256e wjwon [wj]an
256f wjwonX [wj]anʔ
256f ngjænH [j]ans
256h gjwieng [gwj]eng
256k hwæn [gwr]an
256k zjwen [wj]en
256n hwæn [gwr]an
256q hwenX [gw]enʔ
256q hwænH [gwr]ans
256r hwæn [gwr]an
256s hwæn [gwr]an
256s hwenH [gw]ɨns
256u kwæn [kwr]an
256u hwænH [gwr]ans
256v hwæn [gwr]an
256v hwænH [gwr]ans
256x kwenH [kw]ens
256y hwæn [gwr]an
256y wjien [wrj]an
256z xjwien [wj]en
256a' xjwien [wj]en
256b' kwenH [kw]ens
256c' wenH [w]ens
EMC OCP
256a wuan [w]àn
256b wuan [w]àn
256c wuan [w]àn
256d wuan [w]àn
256e wuan [w]àn
256f wuanˀ [w]ànă
256f ŋɨanʰ [ăx]ànʃ
256h gjwiajŋ []ànʃ
256k ɣwarn [ăkwr]án
256k zwian [ăswj]àn
256n ɣwarn [ăkwr]án
256q ɣwɛnˀ [ăkwj]ánă
256q ɣwarnʰ [ăkwr]ánʃ
256r ɣwarn [ăkwr]án
256s ɣwarn [ăkwr]án
256s *ɣwɛnʰ [ăkwj]ə́nʃ
256u kwarn [kwr]án
256u ɣwarnʰ [ăkwr]ánʃ
256v ɣwarn [ăkwr]án
256v ɣwarnʰ [ăkwr]ánʃ
256x kwɛnʰ [kwj]ánʃ
256y ɣwarn [ăkwr]án
256y wjian [wj]àn
256z xjwian [xwj]àn
256a' xjwian [xwj]àn
256b' kwɛnʰ [kwj]ánʃ
256c' ʔwɛnʰ [ʔwj]ánʃ
MCK OCK
256a i̯uwɒn1 di̯wăn1
256b i̯uwɒn1 di̯wăn1
256c i̯uwɒn1 di̯wăn1
256d i̯uwɒn1 di̯wăn1
256e i̯uwɒn1 di̯wăn1
256f i̯uwɒn2 di̯wăn2
256f ngi̯ɒn3 ngi̯ăn3
256h g‘i̯wäng1 g‘i̯wĕng1
256k ɣwan1 g‘wan1
256k zi̯wän1 zi̯wan1
256n ɣwan1 g‘wan1
256q ɣiwen2 g‘iwan2
256q ɣwan3 g‘wan3
256r ɣwan1 g‘wan1
256s ɣwan1 g‘wan1
256s ɣiwen3 g‘iwǝn3
256u kwan1 kwan1
256u ɣwan3 g‘wan3
256v ɣwan1 g‘wan1
256v ɣwan3 g‘wan3
256x kiwen3 kiwan3
256y ɣwan1 g‘wan1
256y i̯uän1 di̯wan1
256z χi̯wän1 χi̯wan1
256a' χi̯wän1 χi̯wan1
256b' kiwen3 kiwan3
256c' ˑiwen3 ˑiwan3