GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
252a ngjænH [ngwj]ans
252d ngjæn [ngwj]an
252d ngjenX [ngw(r)j]anʔ
252d ngjenH [ngw(r)j]ans
252e sa [sngw]aj
252e xjænH [hngwj]ans
252e dzyet [(r)j]at
252h ngjænX [ngwj]anʔ
252h ngjenX [ngw(r)j]anʔ
252i ngjenX [ngw(r)j]anʔ
252i dzyet [(r)j]at
𣡌 252j ngat [ngw]at
EMC OCP
252a ŋɨanʰ [ăx]ànʃ
252d ŋɨan [ăx]àn
252d ŋianˀ [ăx]ànă
252d ŋianʰ [ăx]ànʃ
252e saă [s]ál
252e xɨanʰ [x]ànʃ
252e dʑiat [ăk(r)j]àt
252h ŋɨanˀ [ăx]ànă
252h ŋianˀ [ăx]ànă
252i ŋianˀ [ăx]ànă
252i dʑiat [ăk(r)j]àt
𣡌 252j ŋat [ăx]át
MCK OCK
252a ngi̯ɒn3 ngi̯ăn3
252d ngi̯ɒn1 ngi̯ăn1
252d ngi̯än2 ngi̯an2
252d ngi̯än3 ngi̯an3
252e sâ1 sâ1
252e χi̯ɒn3 χi̯ăn3
252e źi̯ät dˆ‘i̯at1
252h ngi̯ɒn2 ngi̯ăn2
252h ngi̯än2 ngi̯an2
252i ngi̯än2 ngi̯an2
252i źi̯ät dˆ‘i̯at1
𣡌 252j ngât ngât1