GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
739a wjwang [wj]ang
739a wjwangH [khwj]angs
739k wjwangX [gwj]angʔ
739l kjwangX [gwrj]angʔ
739l wjwangH [wj]angs
739m khjwang [wj]ang
739o gjwang [wj]ang
739o gjwangH [wj]angs
739q jwangX [kwj]angʔ
739r wang [w]ang
739r jwangX [khwj]angʔ
739r wangH [gwj]angs
739t wang [gwj]ang
739u khjwang [wj]ang
739v khjwang [wj]ang
739x gjwangH [wj]angs
739y gjwangX [wrj]angʔ
EMC OCP
739a wuaăŋ [w]àŋ
739a wuaăŋʰ [w]àŋʃ
739k wuaăŋˀ [w]àŋă
739l kuaăŋˀ [kwr]àŋă
739l wuaăŋʰ [w]àŋʃ
739m k‘uaăŋ [k‑kw]àŋ
739o guaăŋ []àŋ
739o guaăŋʰ []àŋ
739q ʔuaăŋˀ [ʔw]àŋă
739r ʔwaăŋ [ʔw]áŋ
739r ʔuaăŋˀ [ʔw]àŋă
739r ʔwaăŋʰ [ʔw]áŋʃ
739t ʔwaăŋ [ʔw]áŋ
739u k‘uaăŋ [k‑kw]àŋ
739v k‘uaăŋ [k‑kw]àŋ
739x guaăŋʰ []àŋ
739y guaăŋˀ []àŋ
MCK OCK
739a i̯uwang1 di̯wang1
739a i̯uwang3 di̯wang3
739k i̯uwang2 di̯wang2
739l ki̯wang2 ki̯wang2
739l i̯uwang3 di̯wang3
739m k‘i̯wang1 k‘i̯wang1
739o g‘i̯wang1 g‘i̯wang1
739o g‘i̯wang3 g‘i̯wang3
739q ˑi̯wang2 ˑi̯wang2
739r ˑwâng1 ˑwâng1
739r ˑi̯wang2 ˑi̯wang2
739r ˑwâng3 ˑwâng3
739t ˑwâng1 ˑwâng1
739u k‘i̯wang1 k‘i̯wang1
739v k‘i̯wang1 k‘i̯wang1
739x g‘i̯wang3 g‘i̯wang3
739y g‘i̯wang2 g‘i̯wang2