GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
966a hwen []ɨ
966g tsi [tsj]ɨ
966h tsi [tsj]ɨ
966i tsi [tsj]ɨ
966j dzi [dzj]ɨ
966k tsi [tsj]ɨ
966k dziH [dzj]ɨs
EMC OCP
966a ɣwɛn []ə́ɣă
966g tsɨ [kj]ə̀ɣ
966h tsɨ [kj]ə̀ɣ
966i tsɨ [kj]ə̀ɣ
966j dzɨ [ăkj]ə̀ɣ
966k tsɨ [kj]ə̀ɣ
966k dzɨʰ [ăkj]ə̀ɣʃ
MCK OCK
966a ɣiwen1 g‘ǝg1!!
966g tsi1 tsi̯ǝg1
966h tsi1 tsi̯ǝg1
966i tsi1 tsi̯ǝg1
966j dz‘i1 dz‘i̯ǝg1
966k tsi1 tsi̯ǝg1
966k dz‘i3 dz‘i̯ǝg3