GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
167a xwanH [w]ans
167b khwajH [khw]ats
167b xwanH [w]ans
167c xwanH [w]ans
167d hwan [gw]an
167f hwanH [gw]ans
167g xwenH [w]ens
167g hjwiengH [gwj]engs
167h xwenH [w]ens
167h kwenH [kw]ens
167i gjwieng [gwj]eng
EMC OCP
167a xwanʰ [xw]ánʃ
167b k‘wajʰ [xw]átʃ
167b xwanʰ [xw]ánʃ
167c xwanʰ [xw]ánʃ
167d ɣwan [ăkw]án
167f ɣwanʰ [ăkw]ánʃ
167g xwɛnʰ [xwj]ánʃ
167g ɣjwiajŋʰ [ăkwj]àŋjʃ
167h xwɛnʰ [xwj]ánʃ
167h kwɛnʰ [xwj]ánʃ
167i gjwiajŋ []ánʃ
MCK OCK
167a χuân3 χwân3
167b k‘wâi3 k‘wâd3
167b χuân3 χwân3
167c χuân3 χwân3
167d ɣuân1 g‘wân1
167f ɣuân3 g‘wân3
167g χiwen3 χiwan3
167g ɣi̯wäng3 g‘i̯wĕng3
167h χiwen3 χiwan3
167h kiwen3 kiwan3
167i g‘i̯wäng1 g‘i̯wĕng1