GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
1049a tsawX [ts]uʔ
1049b tshawX [tsh]uʔ
EMC OCP
1049a tsawˀ [kwj]ə́wă
1049b ts‘awˀ [k‑kwj]ə́wă
MCK OCK
1049a tsâu2 tsôg2
1049b ts‘âu2 ts‘ôg2