GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
1172a kuwng [kw]ong
1172d kuwng [kw]ong
1172e kuwng [kw]ong
1172e kowng [kw]ong
1172g kuwngH [kw]ongs
1172h khuwng [khw]ong
1172h khuwngH [khw]ongs
1172i huwng [gw]ong
1172j huwng [gw]ong
1172j kuwngH [kw]ongs
1172j kæwngH [kwr]ongs
1172k huwng [gw]ong
𨾊 1172m huwng [gw]ong
1172s gjowng [gwj]ong
1172u kæwng [kwr]ong
1172v kæwng [kwr]ong
1172x kæwng [kwr]ong
1172y hæwngX [gwr]ongʔ
1172z khuwng [khw]ong
1172z khæwng [khwr]ong
1172z khuwngH [khw]ongs
1172a' khæwng [khwr]ong
1172a' khuwngH [khw]ongs
1172b' khuwng [khw]ong
1172b' khæwng [khwr]ong
1172c' kjowngX [kw]ongʔ
1172d' khjowngX [khw]ongʔ
1172d' khjowngH [khw]ongs
1172e' gjowng [gwj]ong
1172f' khæwng [khwr]ong
1172g' huwng [gw]ong
1172g' huwngX [gw]ongʔ
EMC OCP
1172a kowŋ [k]áŋɥ
1172d kowŋ [k]áŋɥ
1172e kowŋ [k]áŋɥ
1172e kawŋ [*]aŋɥ
1172g kowŋʰ [k]áŋɥʃ
1172h k‘owŋ [k‑k]áŋɥ
1172h k‘owŋʰ [k‑k]áŋɥʃ
1172i ɣowŋ [ăk]áŋɥ
1172j ɣowŋ [ăk]áŋɥ
1172j kowŋʰ [k]áŋɥʃ
1172j karwŋʰ [kr]áŋɥʃ
1172k ɣowŋ [ăk]áŋɥ
𨾊 1172m ɣowŋ [ăk]áŋɥ
1172s guawŋ [*]-
1172u karwŋ [kr]áŋɥ
1172v karwŋ [kr]áŋɥ
1172x karwŋ [kr]áŋɥ
1172y ɣarwŋˀ [ăkr]áŋɥă
1172z k‘owŋ [k‑k]áŋɥ
1172z k‘arwŋ [k‑kr]áŋɥ
1172z k‘owŋʰ [k‑k]áŋɥʃ
1172a' k‘arwŋ [k‑kr]áŋɥ
1172a' k‘owŋʰ [k‑k]áŋɥʃ
1172b' k‘owŋ [k‑k]áŋɥ
1172b' k‘arwŋ [k‑kr]áŋɥ
1172c' kuawŋˀ [*]-ă
1172d' k‘uawŋˀ [*]-ă
1172d' k‘uawŋʰ [*]-ʃ
1172e' guawŋ [*]-
1172f' k‘arwŋ [k‑kr]áŋɥ
1172g' ɣowŋ [ăk]áŋɥ
1172g' ɣowŋˀ [ăk]áŋɥă
MCK OCK
1172a kung1 kung1
1172d kung1 kung1
1172e kung1 kung1
1172e kuong1 kung1!!
1172g kung3 kung3
1172h k‘ung1 k‘ung1
1172h k‘ung3 k‘ung3
1172i ɣung1 g‘ung1
1172j ɣung1 g‘ung1
1172j kung3 kung3
1172j kång3 kŭng3
1172k ɣung1 g‘ung1
𨾊 1172m ɣung1 g‘ung1
1172s g‘i̯wong1 g‘-1
1172u kång1 kŭng1
1172v kång1 kŭng1
1172x kång1 kŭng1
1172y ɣång2 g‘ŭng2
1172z k‘ung1 k‘ung1
1172z k‘ång1 k‘ŭng1
1172z k‘ung3 k‘ung3
1172a' k‘ång1 k‘ŭng1
1172a' k‘ung3 k‘ung3
1172b' k‘ung1 k‘ung1
1172b' k‘ång1 k‘ŭng1
1172c' ki̯wong2 k-2
1172d' k‘i̯wong2 k‘-2
1172d' k‘i̯wong3 k‘-3
1172e' g‘i̯wong1 g‘-1
1172f' k‘ång1 k‘ŭng1
1172g' ɣung1 g‘ung1
1172g' ɣung2 g‘ung2