GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
443a kjɨn [kwj]ɨn
443a kjɨnH [kwj]ɨns
443d kjɨn [kwj]ɨn
443d nginX [rj]ɨnʔ
443e kjɨnH [kwj]ɨns
443f gjɨn [gwj]ɨn
443g gjɨnX [gwj]ɨnʔ
443g gjɨnH [gwj]ɨns
443h xwin []i̯ǝn
443i xwin []i̯ǝn
443j xwin []i̯ǝn
443k xwin []i̯ǝn
443l gjwɨj [gwj]ɨj
443l ngjɨn [j]ɨn
443l ngon []ɨn
443m gjwɨj [gwj]ɨj
443o gjwɨj [gwj]ɨj
443p gjwɨj [gwj]ɨj
443t gi [gwj]ɨn
443t kjɨj [kwj]ɨj
443t gjɨn [gwj]ɨn
443x xjɨnH [j]ɨns
443y kjæn [kwj]an
EMC OCP
443a kɨn [x]ə̀n
443a kɨnʰ [x]ə̀nʃ
443d kɨn [x]ə̀n
443d ŋinˀ [ăxj]ə̀nă
443e kɨnʰ [x]ə̀nʃ
443f gɨn [w]ə̀n
443g gɨnˀ [w]ə̀nă
443g gɨnʰ [w]ə̀nʃ
443h *xwin [x]ə̀n
443i *xwin [x]ə̀n
443j *xwin [x]ə̀n
443k *xwin [x]ə̀n
443l guj [w]ə̀l
443l ŋɨn [ăx]ə̀n
443l ŋǝn [ăx]ə́n
443m guj [w]ə̀l
443o guj [w]ə̀l
443p guj [w]ə̀l
443t [w]ǝn
443t kɨj [x]ə̀l
443t gɨn [w]ə̀n
443x xɨnʰ [x]ə̀nʃ
443y kɨan [x]àn
MCK OCK
443a ki̯ǝn1 ki̯ǝn1
443a ki̯ǝn3 ki̯ǝn3
443d ki̯ǝn1 ki̯ǝn1
443d ngi̯ĕn2 ngi̯ɛn2
443e ki̯ǝn3 ki̯ǝn3
443f g‘i̯ǝn1 g‘i̯ǝn1
443g g‘i̯ǝn2 g‘i̯ǝn2
443g g‘i̯ǝn3 g‘i̯ǝn3
443h χi̯wĕn1 χ-1
443i χi̯wĕn1 χ-1
443j χi̯wĕn1 χ-1
443k χi̯wĕn1 χ-1
443l g‘wḙi1 g‘i̯wǝr1
443l ngi̯ǝn1 ngi̯ǝn1
443l ngǝn1 ngǝn1
443m g‘wḙi1 g‘i̯wǝr1
443o g‘wḙi1 g‘i̯wǝr1
443p g‘wḙi1 g‘i̯wǝr1
443t g‘i1 g‘ǝn1!!
443t kḙi1 ki̯ǝr1
443t g‘i̯ǝn1 g‘i̯ǝn1
443x χi̯ǝn3 χi̯ǝn3
443y ki̯ɒn1 kǝn1!!