GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
1182a kjowngX [kw]ongʔ
1182c kjowng [kw]ong
1182c gjowngH [gwj]ongs
1182e kjowngX [kw]ongʔ
1182f kjowng [kw]ong
1182f kjowngH [kw]ongs
1182g kjowngH [kw]ongs
1182g æwk [r]ok
1182k kjowng [kw]ong
1182l kjowng [kw]ong
1182m kjowngX [kw]ongʔ
1182m kjowk [kw(r)j]ok
1182n gjowng [gwj]ong
1182n kjowngX [kw]ongʔ
1182o huwng [gw]ong
1182q huwngH [gw]ongs
1182q hæwngH [gwr]ongs
1182r huwng [gw]ong
1182r xuwng []ong
1182r huwngH [gw]ongs
1182r xuwngH []ongs
1182s hæwngH [gwr]ongs
1182t kjowk [kw(r)j]ok
EMC OCP
1182a kuawŋˀ [*]-ă
1182c kuawŋ [*]-
1182c guawŋʰ [*]-ʃ
1182e kuawŋˀ [*]-ă
1182f kuawŋ [*]-
1182f kuawŋʰ [*]-ʃ
1182g kuawŋʰ [*]-ʃ
1182g ʔarwk []-ʃ
1182k kuawŋ [*]-
1182l kuawŋ [*]-
1182m kuawŋˀ [*]-ă
1182m kuawk [kwr]àkɥ
1182n guawŋ [*]-
1182n kuawŋˀ [*]-ă
1182o ɣowŋ [ăk]áŋɥ
1182q ɣowŋʰ [ăk]áŋɥʃ
1182q ɣarwŋʰ [ăkr]áŋɥʃ
1182r ɣowŋ [ăk]áŋɥ
1182r xowŋ []áŋɥ
1182r ɣowŋʰ [ăk]áŋɥʃ
1182r xowŋʰ []áŋɥʃ
1182s ɣarwŋʰ [ăkr]áŋɥʃ
1182t kuawk [kwr]àkɥ
MCK OCK
1182a ki̯wong2 k-2
1182c ki̯wong1 k-1
1182c g‘i̯wong3 g‘-3
1182e ki̯wong2 k-2
1182f ki̯wong1 k-1
1182f ki̯wong3 k-3
1182g ki̯wong3 k-3
1182g ˑåk ˑŭk1
1182k ki̯wong1 k-1
1182l ki̯wong1 k-1
1182m ki̯wong2 k-2
1182m ki̯wok ki̯uk1
1182n g‘i̯wong1 g‘-1
1182n ki̯wong2 k-2
1182o ɣung1 g‘ung1
1182q ɣung3 g‘ung3
1182q ɣång3 g‘ŭng3
1182r ɣung1 g‘ung1
1182r χung1 χung1
1182r ɣung3 g‘ung3
1182r χung3 χung3
1182s ɣång3 g‘ŭng3
1182t ki̯wok ki̯uk1