GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
973a si [snj]ɨ
973a siH [snj]ɨs
973b si [snj]ɨ
973c siX [snj]ɨʔ
973d siX [snj]ɨʔ
973e tsrhi [rj]ɨ
973f si [snj]ɨ
973f tshoj [sn]ɨ
EMC OCP
973a [sj]ə̀ɣ
973a sɨʰ [sj]ə̀ɣʃ
973b [sj]ə̀ɣ
973c sɨˀ [sj]ə̀ɣă
973d sɨˀ [sj]ə̀ɣă
973e tʂ‘ɨ [k‑krj]ə̀ɣ
973f [sj]ə̀ɣ
973f ts‘ǝj [s‑s]ə́ɣ
MCK OCK
973a si1 si̯ǝg1
973a si3 si̯ǝg3
973b si1 si̯ǝg1
973c si2 si̯ǝg2
973d si2 si̯ǝg2
973e tṣ‘i1 tṣ‘i̯ǝg1
973f si1 si̯ǝg1
973f ts‘ậi1 ts‘ǝg1