GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
891a tring [drj]ɨng
891a triX [trj]ɨʔ
891b dring [trj]ɨng
EMC OCP
891a triŋ [tr]ə̀ŋ
891a trɨˀ [tr]ə̀ɣă
891b driŋ [ătr]ə̀ŋ
MCK OCK
891a tˆi̯ǝng1 ti̯ǝng1
891a tˆi2 ti̯ǝg2
891b dˆ‘i̯ǝng1 d‘i̯ǝng1