GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
740a bjang [brj]ang
740a pjang [prj]ang
740g pjangH [prj]angs
740g pangH [p]angs
740i pjangX [prj]angʔ
740i pjangH [prj]angs
740j pjangX [prj]angʔ
740k pjang [prj]ang
740l pjang [prj]ang
740m pjangX [prj]angʔ
740o pjang [prj]ang
740o phjangH [phrj]angs
740q phjang [phrj]ang
740q phjangH [phrj]angs
740r phjangX [phrj]angʔ
740s phjang [phrj]ang
740t phjangH [phrj]angs
740u phjangX [phrj]angʔ
仿 740v phjangX [phrj]angʔ
740x bjang [brj]ang
740x pjang [prj]ang
740y bjang [brj]ang
740y bang [b]ang
740z bjang [brj]ang
740z bjangH [brj]angs
740b' bjang [brj]ang
740c' phang [ph]ang
740d' pjang [prj]ang
740e' bang [b]ang
740e' phjangX [phrj]angʔ
740f' bang [b]ang
740j' pæng [pr]ang
740k' pangH [p]angs
740l' phang [ph]ang
740m' bang [b]ang
740m' bangH [b]angs
740n' bang [b]ang
740n' pæng [pr]ang
740n' bæng [br]ang
740o' bangH [b]angs
740p' bæng [br]ang
740p' pangX [p]angʔ
740p' pængH [pr]angs
740r' bæng [br]ang
740r' pangX [p]angʔ
EMC OCP
740a bɨaăŋ [ăp]àŋ
740a pɨaăŋ [p]àŋ
740g pɨaăŋʰ [p]àŋʃ
740g paăŋʰ [p]áŋʃ
740i pɨaăŋˀ [p]àŋă
740i pɨaăŋʰ [p]àŋʃ
740j pɨaăŋˀ [p]àŋă
740k pɨaăŋ [p]àŋ
740l pɨaăŋ [p]àŋ
740m pɨaăŋˀ [p]àŋă
740o pɨaăŋ [p]àŋ
740o p‘ɨaăŋʰ [p‑p]àŋʃ
740q p‘ɨaăŋ [p‑p]àŋ
740q p‘ɨaăŋʰ [p‑p]àŋʃ
740r p‘ɨaăŋˀ [p‑p]àŋă
740s p‘ɨaăŋ [p‑p]àŋ
740t p‘ɨaăŋʰ [p‑p]àŋʃ
740u p‘ɨaăŋˀ [p‑p]àŋă
仿 740v p‘ɨaăŋˀ [p‑p]àŋă
740x bɨaăŋ [ăp]àŋ
740x pɨaăŋ [p]àŋ
740y bɨaăŋ [ăp]àŋ
740y baăŋ [ăp]áŋ
740z bɨaăŋ [ăp]àŋ
740z bɨaăŋʰ [ăp]àŋʃ
740b' bɨaăŋ [ăp]àŋ
740c' p‘aăŋ [p‑p]áŋ
740d' pɨaăŋ [p]àŋ
740e' baăŋ [ăp]áŋ
740e' p‘ɨaăŋˀ [p‑p]àŋă
740f' baăŋ [ăp]áŋ
740j' parjŋ [pr]áŋ
740k' paăŋʰ [p]áŋʃ
740l' p‘aăŋ [p‑p]áŋ
740m' baăŋ [ăp]áŋ
740m' baăŋʰ [ăp]áŋʃ
740n' baăŋ [ăp]áŋ
740n' parjŋ [pr]áŋ
740n' barjŋ [ăpr]áŋ
740o' baăŋʰ [ăp]áŋʃ
740p' barjŋ [ăpr]áŋ
740p' paăŋˀ [p]áŋă
740p' parjŋʰ [pr]áŋʃ
740r' barjŋ [ăpr]áŋ
740r' paăŋˀ [p]áŋă
MCK OCK
740a b‘i̯ang1 b‘i̯ang1
740a pi̯ang1 pi̯ang1
740g pi̯ang3 pi̯ang3
740g pâng3 pâng3
740i pi̯ang2 pi̯ang2
740i pi̯ang3 pi̯ang3
740j pi̯ang2 pi̯ang2
740k pi̯ang1 pi̯ang1
740l pi̯ang1 pi̯ang1
740m pi̯ang2 pi̯ang2
740o pi̯ang1 pi̯ang1
740o p‘i̯ang3 p‘i̯ang3
740q p‘i̯ang1 p‘i̯ang1
740q p‘i̯ang3 p‘i̯ang3
740r p‘i̯ang2 p‘i̯ang2
740s p‘i̯ang1 p‘i̯ang1
740t p‘i̯ang3 p‘i̯ang3
740u p‘i̯ang2 p‘i̯ang2
仿 740v p‘i̯ang2 p‘i̯ang2
740x b‘i̯ang1 b‘i̯ang1
740x pi̯ang1 pi̯ang1
740y b‘i̯ang1 b‘i̯ang1
740y b‘âng1 b‘âng1
740z b‘i̯ang1 b‘i̯ang1
740z b‘i̯ang3 b‘i̯ang3
740b' b‘i̯ang1 b‘i̯ang1
740c' p‘âng1 p‘âng1
740d' pi̯ang1 pi̯ang1
740e' b‘âng1 b‘âng1
740e' p‘i̯ang2 p‘i̯ang2
740f' b‘âng1 b‘âng1
740j' pɒng1 păng1
740k' pâng3 pâng3
740l' p‘âng1 p‘âng1
740m' b‘âng1 b‘âng1
740m' b‘âng3 b‘âng3
740n' b‘âng1 b‘âng1
740n' pɒng1 păng1
740n' b‘ɒng1 b‘ăng1
740o' b‘âng3 b‘âng3
740p' b‘ɒng1 b‘ăng1
740p' pâng2 pâng2
740p' pɒng3 păng3
740r' b‘ɒng1 b‘ăng1
740r' pâng2 pâng2