GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
416a ngonH []ɨns
416b kon [k]ɨn
416c khwon [kh]un
416c khonX [kh]ɨnʔ
416c khenX [kh]ɨnʔ
416e honX [g]ɨnʔ
416f honH [g]ɨns
416g hon [g]ɨn
416h ngin [rj]ɨn
416h ngjɨn [j]ɨn
416h ngon []ɨn
416i hɛnX [gr]ɨnʔ
416k ngin [rj]ɨn
416l ngɛnX [r]ɨnʔ
416m khonX [kh]ɨnʔ
EMC OCP
416a ŋǝnʰ [ăx]ə́nʃ
416b kǝn [x]ə́n
416c k‘wǝn [xw]ə́n
416c k‘ǝnˀ [x]ə́nă
416c k‘ɛnˀ [xj]ə́nă
416e ɣǝnˀ [ăk]ə́nă
416f ɣǝnʰ [ăk]ə́nʃ
416g ɣǝn [ăk]ə́n
416h ŋin [ăxj]ə̀n
416h ŋɨn [ăx]ə̀n
416h ŋǝn [ăx]ə́n
416i ɣɛrnˀ [ăkr]ə́nă
416k ŋin [ăxj]ə̀n
416l ŋɛrnˀ [ăxr]ə́nă
416m k‘ǝnˀ [x]ə́nă
MCK OCK
416a ngǝn3 ngǝn3
416b kǝn1 kǝn1
416c k‘uǝn1 k‘wǝn1
416c k‘ǝn2 k‘ǝn2
416c k‘ien2 k‘iǝn2
416e ɣǝn2 g‘ǝn2
416f ɣǝn3 g‘ǝn3
416g ɣǝn1 g‘ǝn1
416h ngi̯ĕn1 ngi̯ɛn1
416h ngi̯ǝn1 ngi̯ǝn1
416h ngǝn1 ngǝn1
416i ɣăn2 g‘ɛn2
416k ngi̯ĕn1 ngi̯ɛn1
416l ngăn2 ngɛn2
416m k‘ǝn2 k‘ǝn2