GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
735a ljang [Crj]ang
735e ljang [Crj]ang
735f langX [Cr]angʔ
735g langH [Cr]angs
735i lang [Cr]ang
735k lang [Cr]ang
735k langH [Cr]angs
735l lang [Cr]ang
735n lang [Cr]ang
735o lang [Cr]ang
735p lang [Cr]ang
735q ljang [Crj]ang
735q lang [Cr]ang
735r lang []ang
735s lang [Cr]ang
735s langH [Cr]angs
735t lang [Cr]ang
EMC OCP
735a lɨaăŋ [Cr]àŋ
735e lɨaăŋ [Cr]àŋ
735f laăŋˀ [Cr]áŋă
735g laăŋʰ [Cr]áŋʃ
735i laăŋ [Cr]áŋ
735k laăŋ [Cr]áŋ
735k laăŋʰ [Cr]áŋʃ
735l laăŋ [Cr]áŋ
735n laăŋ [Cr]áŋ
735o laăŋ [Cr]áŋ
735p laăŋ [Cr]áŋ
735q lɨaăŋ [Cr]àŋ
735q laăŋ [Cr]áŋ
735r laăŋ [Cr]áŋ
735s laăŋ [Cr]áŋ
735s laăŋʰ [Cr]áŋʃ
735t laăŋ [Cr]áŋ
MCK OCK
735a li̯ang1 li̯ang1
735e li̯ang1 li̯ang1
735f lâng2 lâng2
735g lâng3 lâng3
735i lâng1 lâng1
735k lâng1 lâng1
735k lâng3 lâng3
735l lâng1 lâng1
735n lâng1 lâng1
735o lâng1 lâng1
735p lâng1 lâng1
735q li̯ang1 li̯ang1
735q lâng1 lâng1
735r lâng1 lâng1
735s lâng1 lâng1
735s lâng3 lâng3
735t lâng1 lâng1