GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
746a kæng [kr]ang
746g kæng [kr]ang
746h khang [kh]ang
𡻚 746k khangX [kh]angʔ
746m khangX [kh]angʔ
746n khang [kh]ang
746o khang [kh]ang
EMC OCP
746a karjŋ [kr]áŋ
746g karjŋ [kr]áŋ
746h k‘aăŋ [k‑k]áŋ
𡻚 746k k‘aăŋˀ [k‑k]áŋă
746m k‘aăŋˀ [k‑k]áŋă
746n k‘aăŋ [k‑k]áŋ
746o k‘aăŋ [k‑k]áŋ
MCK OCK
746a kɒng1 kăng1
746g kɒng1 kăng1
746h k‘âng1 k‘âng1
𡻚 746k k‘âng2 k‘âng2
746m k‘âng2 k‘âng2
746n k‘âng1 k‘âng1
746o k‘âng1 k‘âng1