GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
727d tshjang [tshj]ang
727f tsjang [tsj]ang
727f tsjangH [tsj]angs
727g ka []ang
727g dzjang [dzj]ang
727g tsang [ts]ang
727j dzjang [dzj]ang
727l dzjang [dzj]ang
727m dzjang [dzj]ang
727n tsrjangH [tsr]angs
727o tsrjang [tsr]ang
727q tsrjang [tsr]ang
727r dzrjang [dzr]ang
727s dzrjangH [dzr]angs
漿 727v tsjang [tsj]ang
727x tsjang [tsj]ang
727x tsjangX [tsj]angʔ
727y tsjangH [tsj]angs
727z tshjang [tshj]ang
727a' syang [rj]ang
727f' tsang [ts]ang
727g' dzang [dz]ang
727g' dzangH [dz]angs
727h' tsang [ts]ang
727i' tsrjang [tsr]ang
727i' tsrjangH [tsr]angs
727j' dzjang [dzj]ang
727j' srik []ang
EMC OCP
727d ts‘ɨaăŋ [k‑kj]àŋ
727f tsɨaăŋ [kj]àŋ
727f tsɨaăŋʰ [kj]àŋʃ
727g kaă []àŋʃ
727g dzɨaăŋ [ăkj]àŋ
727g tsaăŋ [kj]áŋ
727j dzɨaăŋ [ăkj]àŋ
727l dzɨaăŋ [ăkj]àŋ
727m dzɨaăŋ [ăkj]àŋ
727n tʂɨaăŋʰ [krj]àŋʃ
727o tʂɨaăŋ [krj]àŋ
727q tʂɨaăŋ [krj]àŋ
727r dʐɨaăŋ [ăkrj]àŋ
727s dʐɨaăŋʰ [ăkrj]àŋʃ
漿 727v tsɨaăŋ [kj]àŋ
727x tsɨaăŋ [kj]àŋ
727x tsɨaăŋˀ [kj]àŋă
727y tsɨaăŋʰ [kj]àŋʃ
727z ts‘ɨaăŋ [k‑kj]àŋ
727a' ɕɨaăŋ []àŋ
727f' tsaăŋ [kj]áŋ
727g' dzaăŋ [ăkj]áŋ
727g' dzaăŋʰ [ăkj]áŋʃ
727h' tsaăŋ [kj]áŋ
727i' tʂɨaăŋ [krj]àŋ
727i' tʂɨaăŋʰ [krj]àŋʃ
727j' dzɨaăŋ [ăkj]àŋ
727j' ʂik []àŋ
MCK OCK
727d ts‘i̯ang1 ts‘i̯ang1
727f tsi̯ang1 tsi̯ang1
727f tsi̯ang3 tsi̯ang3
727g kâ1 kâng1!!
727g dz‘i̯ang1 dz‘i̯ang1
727g tsâng1 tsâng1
727j dz‘i̯ang1 dz‘i̯ang1
727l dz‘i̯ang1 dz‘i̯ang1
727m dz‘i̯ang1 dz‘i̯ang1
727n tṣi̯ang3 tṣi̯ang3
727o tṣi̯ang1 tṣi̯ang1
727q tṣi̯ang1 tṣi̯ang1
727r dẓ‘i̯ang1 dẓ‘i̯ang1
727s dẓ‘i̯ang3 dẓ‘i̯ang3
漿 727v tsi̯ang1 tsi̯ang1
727x tsi̯ang1 tsi̯ang1
727x tsi̯ang2 tsi̯ang2
727y tsi̯ang3 tsi̯ang3
727z ts‘i̯ang1 ts‘i̯ang1
727a' śi̯ang1 si̯ang1
727f' tsâng1 tsâng1
727g' dz‘âng1 dz‘âng1
727g' dz‘âng3 dz‘âng3
727h' tsâng1 tsâng1
727i' tṣi̯ang1 tṣi̯ang1
727i' tṣi̯ang3 tṣi̯ang3
727j' dz‘i̯ang1 dz‘i̯ang1
727j' ṣi̯ǝk ṣâng4!!