GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
937a hojX [g]ɨʔ
937g hoj [g]ɨ
937h hoj [g]ɨ
937i hojH [g]ɨs
937j khoj [kh]ɨ
937j koj [k]ɨ
937j hɛjX [gr]ijʔ
937j hojX [g]ɨʔ
937k koj [k]ɨ
937l koj [k]ɨ
937m koj [k]ɨ
937n koj [k]ɨ
937n hɛjX [gr]ijʔ
937o koj [k]ɨ
937p koj [k]ɨ
937q koj [k]ɨ
937r koj [k]ɨ
937s ɛɨH []ɨs
937s khojH [kh]ɨs
937t ngojH []ɨs
937u ngojH []ɨs
937v khok [kh]ɨk
937x trhwɛjH [wr]ɨs
937x hojH [g]ɨs
937x hok [g]ɨk
937y hɛjX [gr]ijʔ
937z hɛj [gr]ij
937a' hɛk [gr]ɨk
EMC OCP
937a ɣǝjˀ [ăk]ə́ɣă
937g ɣǝj [ăk]ə́ɣ
937h ɣǝj [ăk]ə́ɣ
937i ɣǝjʰ [ăk]ə́ɣʃ
937j k‘ǝj [k‑k]ə́ɣ
937j kǝj [k]ə́ɣ
937j ɣɛrjˀ [ăkr]ə́jă
937j ɣǝjˀ [ăk]ə́ɣă
937k kǝj [k]ə́ɣ
937l kǝj [k]ə́ɣ
937m kǝj [k]ə́ɣ
937n kǝj [k]ə́ɣ
937n ɣɛrjˀ [ăkr]ə́jă
937o kǝj [k]ə́ɣ
937p kǝj [k]ə́ɣ
937q kǝj [k]ə́ɣ
937r kǝj [k]ə́ɣ
937s ʔarjʰ [ʔ]ǝɣʃ
937s k‘ǝjʰ [k‑k]ə́ɣʃ
937t ŋǝjʰ [ăx]ə́ɣʃ
937u ŋǝjʰ [ăx]ə́ɣʃ
937v k‘ǝk [k‑k]ə́k
937x tr‘wɛrjʰ [t‑twr]ə́ɣʃ
937x ɣǝjʰ [ăk]ə́ɣʃ
937x ɣǝk [ăk]ə́k
937y ɣɛrjˀ [ăkr]ə́jă
937z ɣɛrj [ăkr]ə́j
937a' ɣɛrjk [ăkr]ə́k
MCK OCK
937a ɣậi2 g‘ǝg2
937g ɣậi1 g‘ǝg1
937h ɣậi1 g‘ǝg1
937i ɣậi3 g‘ǝg3
937j k‘ậi1 k‘ǝg1
937j kậi1 kǝg1
937j ɣăi2 g‘ɛg2
937j ɣậi2 g‘ǝg2
937k kậi1 kǝg1
937l kậi1 kǝg1
937m kậi1 kǝg1
937n kậi1 kǝg1
937n ɣăi2 g‘ɛg2
937o kậi1 kǝg1
937p kậi1 kǝg1
937q kậi1 kǝg1
937r kậi1 kǝg1
937s ˑai3 ˑǝg3!!
937s k‘ậi3 k‘ǝg3
937t ngậi3 ngǝg3
937u ngậi3 ngǝg3
937v k‘ǝk k‘ǝk1
937x tˆ‘wăi3 t‘wɛg3
937x ɣậi3 g‘ǝg3
937x ɣǝk g‘ǝk1
937y ɣăi2 g‘ɛg2
937z ɣăi1 g‘ɛg1
937a' ɣɛk g‘ɛk1