GSR Concordance

Grammata Serica Recensa

MCB OCB
750a bæng [br]ang
𥛱 750e pæng [pr]ang
EMC OCP
750a barjŋ [ăpr]áŋ
𥛱 750e parjŋ [pr]áŋ
MCK OCK
750a b‘ɒng1 b‘ăng1
𥛱 750e pɒng1 păng1