GSR

Grammata Serica Recensa

1236-1261

MCB OCB
1236a sjæ [srj]-
1236a sejH [s]ijs
1236a saH [s]-s
1236b lwaX [s]-ʔ
1236c ɛɨH []-s
1236c sræH []-s
     
1237a kijH [(r)j]ijs
1237a gijH [(r)j]ijs
1237i trijX [(r)j]ijʔ
1237k trhij [(r)j]ij
1237l zyijH [(r)j]ijs
1237m dzijH [j]ijs
1237q hi []-
1237r bijH [(r)j]ijs
1237s gwij []-
1237u xjwie [hng]-
1237u swij [sng]-
1237u xij [hng(r)j]ij
1237u ngwijH [ng]-s
1237v nywij [ngy]-
1237x tsrhjwe []-
1237y pijH [(r)j]ijs
1237a' bijX [(r)j]ijʔ
     
1238a kje []-
1238b drjeX []-ʔ
1238b dræjX []-ʔ
1238d tsye []-
1238e xwɛjH [hng]-s
1238e xwɛɨH [hng]-s
1238e hwæt []-
1238f syeX [hngj]-ʔ
1238j nyweX [ngy]-ʔ
1238j nywijX [ngy]-ʔ
1238k nyweX [ngy]-ʔ
1238k nywijX [ngy]-ʔ
     
1239a xjwɨjX [hngw]-ʔ
1239a xjwɨjH [hngw]-s
     
1240a xoj []-
1240b tshoj []-
1240c mæjX []-ʔ
1240e hwɛɨH [g]-s
1240f hæjH [gr]ijs
1240f hojH [g]-s
1240g hæjH [gr]ijs
1240h kwɛj [k]-
     
1241a kejH []ijs
1241b kejH []ijs
1241d hej []ij
1241h ngejH []ijs
1241h hejH []ijs
1241i xej []ij
1241j thejH [hr]ijs
1241k thejH [hr]ijs
1241l sejH []ijs
1241m lejH [Cr]ijs
1241o lje [Cr]-
1241o lwa [Cr]-
1241o lejX [Cr]ijʔ
1241p lje [Cr]-
1241p lejX [Cr]ijʔ
1241p lejH [Cr]ijs
1241r ljeH [Cr]-s
1241r lejH [Cr]ijs
1241s lejH [Cr]ijs
     
1242a joH []-s
     
1243a xjuH [x]-s
1243b wjuX []-ʔ
1243c syuH [xj]-s
     
1244a kaw []-
1244b kowk []-
1244b tsyak []-
1244c kawX []-ʔ
1244d xaw []-
1244e awX []-ʔ
1244f nawX [n]-ʔ
1244f nawH [n]-s
𠜶 1244g nawX [n]-ʔ
1244h thaw [hnr]-
1244i nræw [nr]-
1244j nræw [nr]-
1244k pæwH []-s
     
1245a æw []-
1245a ewX []-ʔ
1245b ewX []-ʔ
1245c lew [Cr]-
1245c lewH [Cr]-s
1245d lew [Cr]-
     
1246c juwH []-s
     
1247b jemH []-s
1247c themX [hl]-ʔ
1247c themH [hl]-s
     
1248a thwonX [hl]-ʔ
1248b drɛnH [lr]-s
1248c hwɛnH []-s
     
1249a tshjwen [tsh]-
1249a tshjwenH [tsh]-s
     
1250a kenX [k]-ʔ
1250b kenX [k]-ʔ
1250c tshenH []-s
1250c tshjengH []-s
1250d tshenH []-s
1250e henX [g]-ʔ
1250e nenH []-s
1250f kwen [k]-
1250g hwenX [g]-ʔ
1250g hwenH [g]-s
     
1251a ngin [ng]-
1251b nginH [ng]-s
1251f jinH []-s
1251h tsyin []-
1251h kjen []-
1251i linH []-s
1251l wjinX []-ʔ
1251o nywinH [ngy]-s
1251p nywinH [ngy]-s
1251q minX []-ʔ
     
1252a khɛng []-
1252b hwen []-
1252b xwɛng [hm]-
1252d mjinX [m]-ʔ
1252d mjienX [m]-ʔ
1252d mɛngX [m]-ʔ
     
1253a phjuwngH [ph]-s
     
1254a lop [Cr]-
1254a lap [Cr]-
1254b tsrhɛp []-
     
1255a dep []-
1255b dep []-
1255c sep [snj]-
1255e net [n]-
1255e nyet [nj]-
1255e nep [n]-
     
1256a nget []-
1256b thet [hnr]-
1256c det []-
1256c thet [hnr]-
1256d swot [snj]-
1256e set [snj]-
1256f kwet []-
     
1257a jit []-
1257b jit []-
1257c jit []-
1257c wjit []-
1257d tsyit []-
1257e sit [sngw]-
1257f sit [sngw]-
1257f srit []-
1257g pjit []-
1257g wjut []-
1257h swit [sngw]-
1257m xjwit [hngw]-
     
1258a hak [g]-
1258b trhjak [g]-
1258e kewX []-ʔ
1258e tsyak [k]-
1258e hɛk [kj]-
     
1259a xwæk [hngw]-
1259b gjek []-
     
1260a het [g]-
1260a hɛk [g]-
1260b dzrjang []-
1260b ɛk []-
1260c tsyek [kj]-
1260d hek [g]-
1260f xwæk []-
1260f xwek []-
EMC OCP
1236a siaă [*]-
1236a sɛjʰ [s]ə́jʃ
1236a saăʰ [*]-ʃ
1236b lwaăˀ [*]-ă
1236c ʔarjʰ [*]-ʃ
1236c ʂarʰ [*]-ʃ
     
1237a kiʰ [x]ə̀jʃ
1237a giʰ [w]ə̀jʃ
1237i triˀ [tr]ə̀jă
1237k tr‘i [t‑tr]ə̀j
1237l ʑiʰ [l]ə̀jʃ
1237m dziʰ [ăkj]ə̀jʃ
1237q ɣɨ [*]-
1237r biʰ [ăp]ə̀jʃ
1237s gwi [*]-
1237u xjwiă [*]-
1237u swi [*]-
1237u xi [x]ə̀j
1237u ŋwiʰ [*]-ʃ
1237v ɲwi [*]-
1237x tʂ‘wiă [*]-
1237y piʰ [p]ə̀jʃ
1237a' biˀ [ăp]ə̀jă
     
1238a kiă [*]-
1238b driăˀ [*]-ă
1238b drarjˀ [*]-ă
1238d tɕiă [*]-
1238e xwɛrjʰ [*]-ʃ
1238e xwarjʰ [*]-ʃ
1238e ɣwart [*]-
1238f ɕiăˀ [*]-ă
1238j ɲwiăˀ [*]-ă
1238j ɲwiˀ [*]-ă
1238k ɲwiăˀ [*]-ă
1238k ɲwiˀ [*]-ă
     
1239a xujˀ [*]-ă
1239a xujʰ [*]-ʃ
     
1240a xǝj [*]-
1240b ts‘ǝj [*]-
1240c marjˀ [*]-ă
1240e ɣwarjʰ [*]-ʃ
1240f ɣɛrjʰ [ăkr]ə́jʃ
1240f ɣǝjʰ [*]-ʃ
1240g ɣɛrjʰ [ăkr]ə́jʃ
1240h kwɛrj [*]-
     
1241a kɛjʰ [k]ə́jʃ
1241b kɛjʰ [k]ə́jʃ
1241d ɣɛj [ăk]ə́j
1241h ŋɛjʰ []ə́j
1241h ɣɛjʰ [ăk]ə́jʃ
1241i xɛj []ə́jʃ
1241j t‘ɛjʰ [k‑kj]ə́jʃ
1241k t‘ɛjʰ [k‑kj]ə́jʃ
1241l sɛjʰ []ə́jʃ
1241m lɛjʰ [Cr]ə́jʃ
1241o liă [*]-
1241o lwaă [*]-
1241o lɛjˀ [Cr]ə́jă
1241p liă [*]-
1241p lɛjˀ [Cr]ə́jă
1241p lɛjʰ [Cr]ə́jʃ
1241r liăʰ [*]-ʃ
1241r lɛjʰ [Cr]ə́jʃ
1241s lɛjʰ [Cr]ə́jʃ
     
1242a ʔɨăʰ []ə́jʃ
     
1243a xuăʰ [*]-ʃ
1243b wuăˀ [*]-ă
1243c ɕuăʰ [*]-ʃ
     
1244a kaw [*]-
1244b kawk [*]-
1244b tɕɨaăk [*]-
1244c kawˀ [*]-ă
1244d xaw [*]-
1244e ʔawˀ [*]-ă
1244f nawˀ [*]-ă
1244f nawʰ [*]-ʃ
𠜶 1244g nawˀ [*]-ă
1244h t‘aw [*]-
1244i nrarw [*]-
1244j nrarw [*]-
1244k parwʰ [*]-ʃ
     
1245a ʔarw [*]-
1245a ʔɛwˀ [*]-ă
1245b ʔɛwˀ [*]-ă
1245c lɛw [*]-
1245c lɛwʰ [*]-ʃ
1245d lɛw [*]-
     
1246c juwʰ []-
     
1247b jiamʰ []-
1247c t‘ɛmˀ [*]-ă
1247c t‘ɛmʰ [*]-ʃ
     
1248a t‘wǝnˀ [*]-ă
1248b drɛrnʰ [*]-ʃ
1248c ɣwɛrnʰ [*]-ʃ
     
1249a ts‘wian [*]-
1249a ts‘wianʰ [*]-ʃ
     
1250a kɛnˀ [*]-ă
1250b kɛnˀ [*]-ă
1250c ts‘ɛnʰ [*]-ʃ
1250c ts‘iajŋʰ [*]-ʃ
1250d ts‘ɛnʰ [*]-ʃ
1250e ɣɛnˀ [*]-ă
1250e nɛnʰ []-ă
1250f kwɛn [*]-
1250g ɣwɛnˀ [*]-ă
1250g *ɣwɛnʰ [*]-ʃ
     
1251a ŋin [*]-
1251b ŋinʰ [*]-ʃ
1251f ʔjinʰ []-
1251h tɕin []-
1251h kian [*]-
1251i linʰ []-
1251l wjinˀ []-
1251o ɲwinʰ [*]-ʃ
1251p ɲwinʰ [*]-ʃ
1251q minˀ [*]-ă
     
1252a k‘ɛrjŋ [*]-
1252b ɣwɛn [*]-
1252b xwɛrjŋ [*]-
1252d mjinˀ [*]-ă
1252d mjianˀ [*]-ă
1252d mɛrjŋˀ [*]-ă
     
1253a p‘uwŋʰ [*]-ʃ
     
1254a lǝp [*]-
1254a lap [*]-
1254b tʂ‘ɛrp [*]-
     
1255a dɛp [*]-
1255b dɛp [*]-
1255c sɛp [*]-
1255e nɛt [*]-
1255e ɲiat [*]-
1255e nɛp [*]-
     
1256a ŋɛt [*]-
1256b t‘ɛt [*]-
1256c dɛt [*]-
1256c t‘ɛt [*]-
1256d swǝt [*]-
1256e sɛt [*]-
1256f kwɛt [*]-
     
1257a jit [*]-
1257b jit [*]-
1257c jit [*]-
1257c wjit [*]-
1257d tɕit [*]-
1257e sit [*]-
1257f sit [*]-
1257f ʂit [*]-
1257g pjit [*]-
1257g wut [*]-
1257h swit [*]-
1257m xjwit [*]-
     
1258a ɣaăk [*]-
1258b tr‘ɨaăk [*]-
1258e kɛwˀ [*]-ă
1258e tɕɨaăk [*]-
1258e ɣɛrjk [*]-
     
1259a xwark [*]-
1259b giajk [*]-
     
1260a ɣɛt [*]-
1260a ɣɛrjk [*]-
1260b dʐɨaăŋ []-
1260b ʔɛrjk []-
1260c tɕiajk [*]-
1260d ɣɛjk [*]-
1260f xwark [*]-
1260f xwɛjk [*]-
MCK OCK
1236a si̯a1 s-1!!
1236a siei3 s-3!!
1236a sâ3 s-3!!
1236b luâ2 l-2!!
1236c ˑai3 ˑ-3!!
1236c ṣa3 ṣ-3!!
     
1237a ki3 k-3!!
1237a g‘i3 g‘-3!!
1237i tˆi2 t-2!!
1237k tˆ‘i1 t‘-1!!
1237l dź‘i3 dˆ‘-3!!
1237m dz‘i3 dz‘-3!!
1237q ɣi1 g‘-1!!
1237r b‘i3 b‘-3!!
1237s g‘wi1 g‘-1!!
1237u χiwiḙ1 χ-1!!
1237u swi1 s-1!!
1237u χi1 χ-1!!
1237u ngwi3 ng-3!!
1237v ńźwi1 ń-1!!
1237x tṣ‘wiḙ1 tṣ‘-1!!
1237y pi3 p-3!!
1237a' b‘i2 b‘-2!!
     
1238a kiḙ1 k-1!!
1238b dˆ‘iḙ2 d‘-2!!
1238b dˆ‘ai2 d‘-2!!
1238d tśiḙ1 tˆ-1!!
1238e χwăi3 χ-3!!
1238e χwai3 χ-3!!
1238e ɣwăt g‘-4!!
1238f śiḙ2 s-2!!
1238j ńźwiḙ2 ń-2!!
1238j ńźwi2 ń-2!!
1238k ńźwiḙ2 ń-2!!
1238k ńźwi2 ń-2!!
     
1239a χwḙi2 χ-2!!
1239a χwḙi3 χ-3!!
     
1240a χậi1 χ-1!!
1240b ts‘ậi1 ts‘-1!!
1240c mai2 m-2!!
1240e ɣwai3 g‘-3!!
1240f ɣăi3 g‘-3!!
1240f ɣậi3 g‘-3!!
1240g ɣăi3 g‘-3!!
1240h kwăi1 k-1!!
     
1241a kiei3 k-3!!
1241b kiei3 k-3!!
1241d ɣiei1 g‘-1!!
1241h ngiei3 ng-3!!
1241h ɣiei3 g‘-3!!
1241i χiei1 χ-1!!
1241j t‘iei3 t‘-3!!
1241k t‘iei3 t‘-3!!
1241l siei3 s-3!!
1241m liei3 l-3!!
1241o liḙ1 l-1!!
1241o luâ1 l-1!!
1241o liei2 l-2!!
1241p liḙ1 l-1!!
1241p liei2 l-2!!
1241p liei3 l-3!!
1241r liḙ3 l-3!!
1241r liei3 l-3!!
1241s liei3 l-3!!
     
1242a ˑi̯wo3 ˑ-3!!
     
1243a χi̯u3 χ-3!!
1243b i̯u̯2 d-2!!
1243c śi̯u3 s-3!!
     
1244a kâu1 k-1!!
1244b kuok k-4!!
1244b tśi̯ak tˆ-4!!
1244c kâu2 k-2!!
1244d χâu1 χ-1!!
1244e ˑâu2 ˑ-2!!
1244f nâu2 n-2!!
1244f nâu3 n-3!!
𠜶 1244g nâu2 n-2!!
1244h t‘âu1 t‘-1!!
1244i ńau1 n-1!!
1244j ńau1 n-1!!
1244k pau3 p-3!!
     
1245a ˑau1 ˑ-1!!
1245a ˑieu2 ˑ-2!!
1245b ˑieu2 ˑ-2!!
1245c lieu1 l-1!!
1245c lieu3 l-3!!
1245d lieu1 l-1!!
     
1246c i̯iḙu3 z-3!!
     
1247b i̯äm3 z-3!!
1247c t‘iem2 t‘-2!!
1247c t‘iem3 t‘-3!!
     
1248a t‘uǝn2 t‘-2!!
1248b dˆ‘ăn3 d‘-3!!
1248c ɣwăn3 g‘-3!!
     
1249a ts‘i̯wän1 ts‘-1!!
1249a ts‘i̯wän3 ts‘-3!!
     
1250a kien2 k-2!!
1250b kien2 k-2!!
1250c ts‘ien3 ts‘-3!!
1250c ts‘i̯ɒng3 ts‘-3!!
1250d ts‘ien3 ts‘-3!!
1250e ɣien2 g‘-2!!
1250e nien3 n-3!!
1250f kiwen1 k-1!!
1250g ɣiwen2 g‘-2!!
1250g ɣiwen3 g‘-3!!
     
1251a ngi̯ĕn1 ng-1!!
1251b ngi̯ĕn3 ng-3!!
1251f ˑi̯ĕn3 ˑ-3!!
1251h tśi̯ĕn1 tˆ-1!!
1251h ki̯än1 k-1!!
1251i li̯ĕn3 l-3!!
1251l i̯uĕn2 d-2!!
1251o ńźi̯wĕn3 ń-3!!
1251p ńźi̯wĕn3 ń-3!!
1251q mi̯ĕn2 m-2!!
     
1252a k‘ɛng1 k‘-1!!
1252b ɣiwen1 g‘-1!!
1252b χwɛng1 χ-1!!
1252d mi̯ĕn2 m-2!!
1252d mi̯än2 m-2!!
1252d mɛng2 m-2!!
     
1253a p‘iung3 p‘-3!!
     
1254a lập l-4!!
1254a lâp l-4!!
1254b tṣ‘ăp tṣ‘-4!!
     
1255a d‘iep d‘-4!!
1255b d‘iep d‘-4!!
1255c siep s-4!!
1255e niet n-4!!
1255e ńźi̯ät ń-4!!
1255e niep n-4!!
     
1256a ngiet ng-4!!
1256b t‘iet t‘-4!!
1256c d‘iet d‘-4!!
1256c t‘iet t‘-4!!
1256d suǝt s-4!!
1256e siet s-4!!
1256f kiwet k-4!!
     
1257a i̯ĕt z-4!!
1257b i̯ĕt z-4!!
1257c i̯ĕt z-4!!
1257c i̯uĕt d-4!!
1257d tśi̯ĕt tˆ-4!!
1257e si̯ĕt s-4!!
1257f si̯ĕt s-4!!
1257f ṣi̯ĕt ṣ-4!!
1257g pi̯ĕt p-4!!
1257g i̯u̯ǝt d-4!!
1257h si̯wĕt s-4!!
1257m χi̯uĕt χ-4!!
     
1258a ɣâk g‘-4!!
1258b tˆ‘i̯ak t‘-4!!
1258e kieu2 k-2!!
1258e tśi̯ak tˆ-4!!
1258e ɣɛk g‘-4!!
     
1259a χwak χ-4!!
1259b g‘i̯ɒk g‘-4!!
     
1260a ɣiet g‘-4!!
1260a ɣɛk g‘-4!!
1260b dẓ‘i̯ang1 dẓ‘-1!!
1260b ˑɛk ˑ-4!!
1260c tśi̯ɒk tˆ-4!!
1260d ɣiek g‘-4!!
1260f χwak χ-4!!
1260f χiwek χ-4!!