Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiǎn
zhāi
Japanese
sei
zai
sai
Korean
ca
cey
Cantonese
cai4
zai6
zi1
Vietnamese
tày
Graphical Phonetic
Radical 210.0 Karlgren
1060
Four Corner Code 0022.3 Wieger
771
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
ts‘i´
tsi`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦiaj
tsɦiaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
dzɛj
dzɛjʰ
dzej
dzejH
dz‘iei1
dz‘iei3
Guangyun
Old Chinese
[ăkj]ə́j
[ăkj]ə́jʃ
[dz]ij
[dz]ijs
dz‘ied1
dz‘ied3
Shijing
GSR