Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
wán
kūn
Japanese
gan
gen
Korean
wan
Cantonese
waan4
Vietnamese
ngoan
Graphical Phonetic
Radical 181.4 Karlgren
1337
Four Corner Code 1128.6 Wieger
97
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
wan´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ŋwaan
Yunjing
Early Middle Chinese
ŋwarn
ngwæn
ngwan1
Guangyun
Old Chinese
[ăxwr]án
[wr]an
ngwan1
Shijing
GSR