Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiǎn
yàn
Japanese
gen
ken
Korean
kyen
Cantonese
gin2
jin4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 157.6 Karlgren
Four Corner Code 6114.0 Wieger
184
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ŋjian
kjian´
ŋjian`
Yunjing
Early Middle Chinese
ŋɛn
kɛnˀ
ŋɛnʰ
ngen
kenX
ngenH
ngien1
kien2
ngien3
Guangyun
Old Chinese
[ăxj]án
[xj]ánă
[ăxj]ánʃ
[]en
[k]enʔ
[]ens
ngian1
kian2
ngian3
Shijing
GSR