Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
guàn
wān
Japanese
kan
wan
Korean
kwan
Cantonese
gun3
Vietnamese
quan
Graphical Phonetic
Radical 154.4 Karlgren
445
Four Corner Code 7780.6 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
kuăn`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
kuan
kuan`
Yunjing
Early Middle Chinese
kwan
kwanʰ
kwan
kwanH
kuân1
kuân3
Guangyun
Old Chinese
[kw]án
[kw]ánʃ
[kw]an
[kw]ans
kwân1
kwân3
Shijing
GSR