Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhuāng
Japanese
sou
shou
Korean
cang
Cantonese
zong1
Vietnamese
trang
Graphical Phonetic
Radical 145.7 Karlgren
1263
Four Corner Code 2473.2 Wieger
265
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂaaăŋ
tʂaaăŋ`
Yunjing
Early Middle Chinese
tʂɨaăŋ
tʂɨaăŋʰ
tsrjang
tsrjangH
tṣi̯ang1
tṣi̯ang3
Guangyun
Old Chinese
[krj]àŋ
[krj]àŋʃ
[tsr]ang
[tsr]angs
tṣi̯ang1
tṣi̯ang3
Shijing
GSR