Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiàng
xiǎng
Japanese
kyou
dou
Korean
Cantonese
hoeng2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 142.13 Karlgren
Four Corner Code 2713.6 Wieger
682
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xjaăŋˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xiaăŋ´
xiaăŋ`
Yunjing
Early Middle Chinese
xɨaăŋˀ
xɨaăŋʰ
xjangX
xjangH
χi̯ang2
χi̯ang3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR