Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiàn
xiǎn
Japanese
ken
gen
Korean
hyen
Cantonese
hin2
Vietnamese
kiến
Graphical Phonetic
Radical 142.7 Karlgren
Four Corner Code 5611.0 Wieger
259
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjian´
xjian´
k‘jian`
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣɛnˀ
xɛnˀ
k‘ɛnʰ
henX
xenX
khenH
ɣien2
χien2
k‘ien3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR