Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zǎo
zhǎo
Japanese
sou
Korean
co
Cantonese
zou2
Vietnamese
tao
Graphical Phonetic
Radical 142.4 Karlgren
1038
1179
Four Corner Code 1713.6 Wieger
576
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tawˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
tsawˀ
tsawX
tsâu2
Guangyun
Old Chinese
[kwj]ə́wă
[]uʔ
tsôg2
Shijing
GSR